Válinor is specialized in Sable-and-White Rough Collies, originally based on the English Mirpet type (click here). We have successfully extended this strong line to our own views with 5 generations of Válinor breeding.

Our aim is to breed healthy Rough Collies, recognizable generation after generation by their specific, glamourous type, with an eyecatching head, sweet expression, elegance, excellent coat, proper conformation and movement, and a sound, lively temperament.

Straight from the beginning, we have had all our Collies officially tested for CEA/PRA and HD. Our puppies also undergo an eyetest, as soon as they have been microchipped for identification, which usually happens between 6-8 weeks.

 

 

Válinor is gespecialiseerd in Sable-and-White Langhaar Collies, oorspronkelijk gebaseerd op het Engelse Mirpet type (click here). We hebben deze sterke lijn gedurende 5 generaties Válinor fokkerij naar onze eigen inzichten en met succes verder gevoerd.

Ons streven is het fokken van gezonde Langhaar Collies, die generatie na generatie herkenbaar zijn aan hun specifieke, glamoureuze type, met een in het oog springend hoofd, lieve uitdrukking, elegantie, uitmuntende vacht, correcte bouw en gangwerk, en een stabiel, levendig temperament.

Direct vanaf het begin, hebben wij onze Collies officieel laten testen op CEA/PRA en HD. Ook onze puppies ondergaan een oogtest zodra ze zijn gechipt, hetgeen meestal tussen de 6-8 weken plaatsvindt.

 

Quality above quantity   Kwaliteit boven kwantiteit

 

At Válinor (*1985) up till now only 14 litters have been bred, out of 7 bitches. These litters contained 37 dogs and 26 bitches, a total of 63 puppies.

Not all owners have the desire to show their Collie - and as we respect everyone´s wishes, we never try to persuade anybody to enter their dog in a show anyway. Nevertheless, up till now no less than 33 Collie bred by Válinor (which is more than 50% of all Válinors ever bred) have at least been placed at Championship- and/or Collieclub Shows in Europe. Many of the brought home top-results and (champion)titles as specificied here below.

The excellent results of dogs bred by us at Championship Shows led to:

  • Válinor being awarded the title Top Breeder NL 1994 & 2000,

  • our Cassy becoming the Best Sable-and-White Brood Bitch NL 1998 & 2000 - even with several of her best offspring having been exported abroad, which kept them from being considered in this calculation,

  • our Raya being the proud mother of the Top Sable-and-White Show Collie NL 2000, and

  • the titles of Top Show Collie & Top Stud Dog of Switzerland 2003 being awarded to a dog bred by Válinor.

Many thanks to all Válinor Collie owners for showing "our puppies" !

We are also very pleased that our stud dogs have been given the opportunity to mate bitches owned by breeders from all over Europe, from even as far as Hungary, the United Kingdom, Switzerland, Ukraine and Russia – people who like us don´t shy away from a long travel to use the dog of their choice. Many of them have been "rewarded" for this by the show and/or breeding successes of the resulting puppies!

The  most proud however are we of the culmination of our breeding line: our Katie (Válinor Kiss Me Quick) - we are very pleased to be able to enjoy such beauty every day!

 

 

 

Bij Válinor (*1985) zijn tot nog toe slechts 14 nesten gefokt, uit 7 verschillende teven. Deze nesten bevatten 37 reuen en 26 teven, bij elkaar 63 puppies.

Niet alle eigenaren koesteren de wens hun Collie te showen - en omdat we ieders wensen respecteren, trachten wij nooit iemand over te halen om desondanks toch met hun hond aan een tentoonstelling deel te nemen. Desalniettemin zijn er tot op heden niet minder dan 33 door Válinor gefokte Collies (wat meer dan 50% is van alle Válinors ooit gefokt) op zijn minst geplaatst op Kampioenschaps- en/of Collieclub Shows in Europa. Velen van hen wonnen vervolgens top-resultaten en (kampioens)titels zoals die hier beneden gespecificeerd zijn.

De uitmuntende resultaten van door ons gefokte honden op Kampioenstentoonstellingen leidden ertoe dat:

  • Válinor de titel Top Fokker NL 1994 & 2000 werd toegekend,

  • onze Cassy de Beste Sable-and-White Fokteef NL 1998 & 2000 werd - zelfs terwijl verscheidene van haar beste nakomelingen naar het buitenland geëxporteerd zijn, waardoor ze in de berekening niet meegenomen werden,

  • onze Raya de trotse moeder is van de Top Sable-and-White Show Collie NL 2000, en

  • de titels Beste Show Collie & Beste Dekreu van Zwitserland 2003 aan een door Válinor gefokte hond toegekend werden.

Hartelijk dank aan alle Válinor Collie eigenaren voor het uitbrengen van "onze puppies" !

Ook zijn we er blij om dat onze dekreuen de kans hebben gekregen om teven te dekken van fokkers uit heel Europa, zelfs van zo ver als Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Oekraïne en Rusland – mensen die er net zo min als wij voor terugdeinzen om een lange reis te maken om de reu van hun keuze te gebruiken. Velen van hen zijn hiervoor "beloond" middels de show- en/of fokkerijsuccessen van de resulterende puppies!

Het meest trots echter zijn wij op de culminatie van onze foklijn: onze Katie (Válinor Kiss Me Quick) - wij zijn heel blij iedere dag van een dergelijke schoonheid te mogen genieten!

 

The start

  Het begin

 

The actual first step towards the founding of the Válinor kennel was made in 1985 - although we did not realize this at the time! That year, we started seriously looking around at shows and in Collie magazines for a kennel who bred a type of Collie that we considered attractive. The next Summer, two Sable-and-White Rough Collie dog puppies, meant to be just much-loved but beautiful companions, made their entrance into our home. Out of NLCh. Contemplative Girl of Calicot's first litter to Int.NL.Blg.Ch. Aberthorne Altered Image, we bought the goldsable Flaming Fire of the Cleveland Hills (Shandor, *12-05-1986) and his shaded-sable litter brother Feeling Free of the Cleveland Hills (Argos).

 

 

De eerste stap in de totstandkoming van de Válinor kennel maakten we in 1985 - alhoewel we ons dat op dat moment nog niet realiseerden! Dat jaar begonnen we serieus rond te kijken op shows en in Colliebladen, op zoek naar een kennel die het type Collie fokte dat wij aantrekkelijk vonden. De volgende zomer deden twee Sable-and-White Langhaar Collie puppyreutjes, uitsluitend bedoeld als huisgenoten om van te houden, hun intrede in ons huis. Uit het eerste nest van Ned.Kamp. Contemplative Girl of Calicot met Int.Ned.Belg.Kamp. Aberthorne Altered Image kochten we de goldsable Flaming Fire of the Cleveland Hills (Shandor, *12-05-1986) en zijn shaded-sable nestbroer Feeling Free of the Cleveland Hills (Argos).

 

 
Shandor at 3 years
Flaming Fire of the Cleveland Hills  (Best in Show  Dutch Collieclub Ch.Show / KCM 1987)

info

 

After attending the Dutch Collieclub Youth Show (more to please their breeders Martien & Tonny den Otter than anything else at that time), we started realizing that Shandor was a beauty not only through our loving, unexperienced eyes. But this really became clear a few months later, when he managed to win Best in Show at the prestigious Dutch Collieclub Championship Show (1987). This was the start of a successful show career, although Shandor never managed to gain his full Champion title - much to regret of his many admirers.

Our introduction to the show ring was quickly followed by the desire to breed Collies as well. First, we applied for our prefix Válinor, which finds its origin in the books “Lord of the Rings” by Tolkien. But, owning two males only, breeding would require the purchase of a bitch! The search for a suitable mate for our Shandor led us to England, where we bought the tri-factored sable Amalie So So Sweet (Kyrah, *02-11-1987, Ch. Percheron Benjamin Black at Amalie x Ch. Amalie Sugarpuff).

 

Nadat we hadden meegedaan aan de Jongehondendag van de Collieclub (meer om hun fokkers Martien & Tonny den Otter een plezier te doen dan iets anders), begonnen we ons te realizeren dat Shandor niet alleen in onze liefhebbende, onervaren ogen mooi was. Maar dit werd ons een paar maanden later pas echt duidelijk, toen hij "Best in Show" werd op de prestigieuze Kampioensclubmatch van S.H.V. "De Collieclub" (KCM 1987). Dit was de start van een succesvolle show carrière, alhoewel Shandor zijn definitieve Kampioenstitel nooit heeft kunnen volmaken - zeer tot verdriet van zijn vele bewonderaars.

Onze introductie in de tentoonstellingsring werd op de voet gevolgd door het verlangen om zelf Collies te gaan fokken. Eerst vroegen we onze kennelnaam Válinor aan, die stamt uit Tolkien’s epos “Lord of the Rings”. Maar om te fokken heb je ook een teef nodig! De zoektocht naar een geschikte partner voor onze Shandor bracht ons naar Anne Hollywood in Engeland, waar we de tri-factored sable Amalie So So Sweet (Kyrah, *02-11-1987, Ch. Percheron Benjamin Black at Amalie x Ch. Amalie Sugarpuff) kochten.

 

 
Kyrah at 9 months
Amalie So So Sweet  (import U.K.)

info

 

First litters   Eerste nesten

 

On 26-04-1990, Kyrah became the mother of the very first Válinor litter, naturally sired by Shandor. This first Válinor litter contained a nice bitch, Válinor Afternoon Delight (owned by “Daisy’s Collie Camora”) and the CAC/BOB winning dog Válinor Always in Action.  

 

 

Op 26-04-1990 werd Kyrah de moeder van het allereerste Válinor nest, waarvan Shandor de vader was. Dit nest bevatte o.a. de aantrekkelijke teef Válinor Afternoon Delight (eig. Peter & Dina de Nijs “Daisy’s Collie Camora”) en de CAC/BOB winnende reu Válinor Always in Action.

 

 
Duke at 3 years Freija at 10 months
Válinor Always in Action Válinor Afternoon Delight

 

Kyrah is also the dam of the second Válinor litter, in which we bred the only tri dog in our sable kennel: Válinor Black Legend (* 01-11-1991), one of the very last sons of the late Ch. Mybern Merideon. As Válinor specialized in Sable-and-White over the years, we never used Legend at stud within our own kennel, but we are proud and honoured that he produced well for other breeders around Europe.

  Kyrah is ook de moeder van het tweede Válinor nest, waarin we de enige tri reu in onze sable kennel fokten: Válinor Black Legend (*01-11-1991), een van de allerlaatste zoons van de nabij Monaco wonende Ch. Mybern Merideon. Omdat Válinor zich in de loop van de tijd specialiseerde in Sable-and-White, hebben we Legend nooit zelf ter dekking gebruikt, maar we zijn trots en vereerd dat hij bij teven van andere fokkers in heel Europa goede nakomelingen heeft gebracht.

 

 
Legend at 2 years Legend at 2 years
Válinor Black Legend

info

 

The actual foundation

  De daadwerkelijke basis  

 

A clear picture of the type of Sable-and-White Collie we would like to breed, had been forming in our heads over the years. We visited shows and kennels in the Collie's originating country England as often as we could, looking for the bitch who came as close to this picture as possible. Finally we found her... the then 8 months old Mirpet Tilly Tantrum (Westoak Warlord of Rixown x Ch.Mirpet She’s No Lady) owned by Pete & Miriam Marsh from Yorkshire incorporated ever so much of what we were looking for, and not only that, she came from a very strong line of breeding with all the same type behind her.

Tilly Tantrum's first litter was born in 1990, to her uncle Mirpet Matt Bianco (by Ch.Brilyn Supertramp), out of which we picked the very typey puppy Mirpet Lady in Red (Raya).  

 

 

In de loop van de tijd was een duidelijk beeld in ons hoofd ontstaan van het type Collie dat wij wilden fokken. We bezochten zo vaak als mogelijk shows en kennels in Engeland, de bakermat van de Collie, op zoek naar de teef die ons ideaalbeeld zo veel mogelijk benaderde. Uiteindelijk vonden we haar... de toen 8 maanden oude Mirpet Tilly Tantrum (Westoak Warlord of Rixown x Ch. Mirpet She’s No Lady) van Pete & Miriam Marsh uit het Engelse Yorkshire beantwoordde aan wat wij zochten, en dat niet alleen, zij kwam ook nog eens uit een zeer sterke foklijn met voorouders die allemaal hetzelfde type toonden.

Tilly Tantrum's eerste nest werd geboren in 1990, naar haar oom Mirpet Matt Bianco (zoon van Ch.Brilyn Supertramp), waaruit onze nestkeus de zeer typevolle puppyteef Mirpet Lady in Red (Raya) was.

 

 
Raya at 7 weeks Raya at 13 months Raya at 9 years Raya at 9 years
Mirpet Lady in Red  (import U.K.)

info

 

Out of Tilly Tantrum’s second -and last- litter (from the first-ever mating D.Ch. Clorewood John Thomas performed), Mirpet Touch of Class (Cassy) followed her half-sister to our kennel in 1995, after having spent the first 3 years of her life at Mirpet.

These two bitches form the actual basis of the main Válinor breeding line.  

  Uit Tilly Tantrum’s tweede –en laatste- nest (uit de allereerste dekking van de toen nog in Engeland wonende Dts.Kamp. Clorewood John Thomas), volgde Mirpet Touch of Class (Cassy) haar halfzus naar onze kennel in 1995, na de eerste 3 jaren van haar leven bij Mirpet te hebben doorgebracht.

Deze twee teven vormen de daadwerkelijke basis van de belangrijkste Válinor foklijn.

 

 
Cassy at 6 months Cassy at 4 years Cassy at 4 years
Mirpet Touch of Class  (Top Sable-and-White Broodbitch / Fokteef 1998 & 2000) (import U.K.)

  info

 

6 Generations in the main breeding line

  6 Generaties in de hoofdfoklijn

 

Raya’s first litter (*16-03-1993) was to Jackaroo van Koridwenn, out of which we kept the dog Válinor Chase a Rainbow (Bowie), litter brother of Nl. & Lux. Ch. Válinor Candy Kisses who joined the “Kimora” kennel. Their brother Válinor Crime of Passion went to the “Prisma-Eck” kennel in former East-Germany where he was shown and used at stud, while Válinor Careless Whisper and his sister Válinor Cream Cracker (owned by “Manorpark”) did rather well in the show rings. Unfortunately, Bowie tragically died of an internal infection at the age of only 3 years.  

 

 

Raya’s eerste nest (*16-03-1993) was van Jackaroo van Koridwenn, waaruit we de reu Válinor Chase a Rainbow (Bowie) hielden, een nestbroer van Ned.Lux.Kamp. Válinor Candy Kisses (eig. André & Bea de Hond “Kimora”). Hun broer Válinor Crime of Passion ging naar de “Prisma-Eck” kennel in voormalig Oost-Duitsland waar hij geshowd werd en als dekreu gebruikt, terwijl Válinor Careless Whisper en zijn zus Válinor Cream Cracker (eig. Dick & Jacqueline de Ridder “Manorpark”) het leuk deden in de showring. Tragischerwijze verloren we Bowie door een inwendige infectie op de leeftijd van 3 jaar.

 

 
Bowie at 13 months Bowie at 3 years

Válinor Chase a Rainbow

info

 

Kimey at 5 years Magic at 14 months Whisper at 8 years Cracker at 13 months
Válinor Candy Kisses  (Ned.Lux.Ch.) Válinor Crime of Passion Válinor Careless Whisper Válinor Cream Cracker

 

Luckily, Bowie had been able to sire Cassy’s first litter some time before he so sadly passed away, out of which we kept the bitch Válinor For Your Eyes Only (Auryn). While Auryn remained unshown due to an injured leg as a youngster, her litter sister Lux.Yth.Ch. Válinor French Kiss (owned by “New Enterprise” & Bastiaans) enjoyed the international show rings, winning Best Youths, RCACs, RCACIBs, CAC, BOB and Group placing. Their brother Válinor Free and Easy was also being placed high at shows before his owner lost interest. Válinor Foreign Affair, who joined the “White Flower” kennel in Germany, was shown once winning the Res.Yth.CAC and placed at stud there.  

  Gelukkig was Bowie enige tijd voor zijn overlijden vader van Cassy’s eerste nest geworden, waaruit we de teef Válinor For Your Eyes Only (Auryn) hadden gehouden. Terwijl Auryn in haar jeugd ongeshowd bleef door een blessure, genoot haar nestzus Lux.Jeugdkamp. Válinor French Kiss (eig. Jolanda & Ad Bastiaans en Jaap & Marja Koole “New Enterprise”) van haar successen in de internationale tentoonstellingsringen: meermaals Beste Jeugdhond, RCACs, RCACIBs, CAC, BOB en Groep-plaatsing. Hun broer Válinor Free and Easy werd ook hoog geplaatst op tentoonstellingen tot zijn eigenaar ophield met showen. Válinor Foreign Affair, die in de “White Flower” kennel in Duitsland was gaan wonen, won een Res.JCAC en stond ter dekking.

 

 
Auryn at 14 months Auryn at 14 months Auryn at 4 years Auryn at 4 years

Válinor For Your Eyes Only

info

 

Lisa at 13 months Frodo at 2 years Digger at 2 years Mowgli at 19 months
Válinor French Kiss  (Lux.Yth.Ch.) Válinor Free and Easy Válinor Foreign Affair  (Germany / Duitsland) Válinor Fun ´n´ Games

 

When Auryn was mated to Ch. Silvermoor’s Highland Chief for her first litter, she produced our Válinor Jamaica Rum (Kingston) and his brother Válinor Jungle Fever, who went to live at “The Mimo’s House”, enjoyed an excellent youth career and became a father. We have shown Kingston (*22-09-1997) six times, from which the first show he was 2nd and all following shows 1st in his class. At the Dutch Collieclub Ch.Show 2000, he won the coveted “Barra-trophy” for Best Homebred Dog.

  

  Toen Auryn werd gedekt door Ned.Kamp. Silvermoor’s Highland Chief voor haar eerste nest, bracht zij onze reu Válinor Jamaica Rum (Kingston), alsmede zijn broer Válinor Jungle Fever die bij Anita Vermaas “The Mimo’s House” ging wonen, een uitstekende jeugdcarrière beleefde en vader werd. Kingston (*22-09-1997) is zesmaal geshowd, waarvan hij op zijn eerste show 2U werd en alle volgende shows 1U. Op de KCM 2000 won hij de felbegeerde “Barra-bokaal” als Beste Zelfgefokte Reu.

 

 
Kingston at 8 weeks Kingston at 19 months Kingston at 2 years

Válinor Jamaica Rum

(Best Homebred Dog Dutch Collieclub Ch.Show 2000 / Beste Zelfgefokte Reu KCM 2000)

info

 

Jason at 19 months
Válinor Jungle Fever

 

Kingston´s very first litter was born in the home kennel, out of his grandmother Cassy, from which we retained the bitch Válinor Kiss Me Quick (Katie). Katie represents the 5th generation at Válinor, and she does this in a magnificent way. Before she was 17 months of age, Katie had won 4 Yth.CACs and 2 CACs at 6 shows in 3 countries, thus becoming German & Luxembourg Yth.Champion, German Club Yth.Winner, and Best Bitch at the Dutch Collieclub Ch.Show 2000

Katie’s litter sister Válinor Kissing in the Moonlight went to the “MacØrtoft” kennel in Denmark, but unfortunately a bad accident (from which she has recovered) spoilt her youth career.

 

 

Kingston's allereerste nest werd geboren in onze eigen kennel uit zijn grootmoeder Cassy, waaruit we zelf de teef Válinor Kiss Me Quick (Katie) hielden. Katie vertegenwoordigt de 5e generatie Collies bij Válinor, en ze doet dit op magnifieke wijze. Voordat ze 17 maanden oud was, had Katie al 4 JCACs en 2 CACs gewonnen op 6 shows in 3 landen, waardoor ze Duits & Luxemburgs Jeugdkampioen alsmede Duits Clubjeugdwinster werd en als klap op de vuurpijl Beste Teef KCM 2000.

Katie’s nestzus Válinor Kissing in the Moonlight woont bij de “MacØrtoft” kennel in Denemarken; haar jeugdcarrière is helaas geruïneerd door een ernstig ongeluk, waarvan ze inmiddels gelukkig goed hersteld is.

 

 
Katie at 8 weeks Katie at 13 months Katie at 16 months Katie at 16 months

Válinor Kiss Me Quick

(German & Luxembourg. Yth.Ch., German Club Yth.Winner, Best Bitch Dutch Collieclub Ch.Show 2000 /

Duits & Luxemburgs Jeugdkampioen, Duits Clubjeugdwinster, Beste Teef KCM 2000)

info

 

Josefine at 10 months Wesley at 14 months Kelly at 8 weeks Gizmo at 13 months

Válinor Kissing in the Moonlight

(Denmark / Denemarken)

Válinor King of Swing Válinor Kiss and Tell Válinor Keep the Fire Burning

 

On 5th May 2001, Katie gave birth to two sons, sired by her and Raya’s halfbrother Dt.Ch. Brilyn Misty Shadow; our 6th generation and our 14th litter, and the last Válinor litter that has been bred up till now.

 

 

Op 5 mei 2001 kreeg Katie twee zoons van haar en Raya’s halfbroer Dts.Kamp. Brilyn Misty Shadow; de 6e generatie in onze kennel en ons 14e nest, en tot op heden het meest recent gefokte Válinor nest.

 

 
Scandal at 7 weeks Giorgio at 7 weeks
Válinor Never Ending Story Válinor New Kid in Town

 

Litters parallel to the main breeding line

  Nesten parallel aan de hoofdfoklijn

 

Apart from the above, unbroken chain from Raya down to Katie´s sons, the following other litters in this line have been bred at Válinor.

For Raya’s third and last litter (*29-03-1997), we used Kintyre’s Imperial Item. The result was only a single puppy: Válinor Hot Summer Salsa. She won CAC, RCACs, CACIB, RCACIBs, BOB and became Top s/w Show Collie NL 2000.  

 

 

Buiten de bovengenoemde, rechtstreekse lijn van Raya naar Katie´s zoons, hebben wij in onze kennel de volgende nesten in deze lijn gefokt.

Voor Raya’s derde en laatste nest (*29-03-1997) hebben we Kintyre’s Imperial Item gebruikt. Het resultaat was slechts een enkel puppy: Válinor Hot Summer Salsa, die CAC, RCACs, CACIB, RCACIBs, BOB heeft gewonnen en de “Beste s/w Show Collie NL 2000” is geworden.

 

 
Demi at 3 years
Válinor Hot Summer Salsa  (Top Sable-and-White Show Collie NL 2000)

 

Válinor Hot Summer Salsa produced a lovely litter to our Kingston (thus Válinor x Válinor) for her owners at “Kimora”, from which Kimora’s Aerobic Dancing stayed at Kimora and her brother Kimora´s Ace of Base went to “MacØrtoft” in Denmark, where he is winning well and is being used at stud.

 

  Válinor Hot Summer Salsa heeft een mooi nest gebracht naar onze Kingston (dus Válinor x Válinor) voor haar eigenaren bij “Kimora”, waaruit Kimora’s Aerobic Dancing bij André & Bea is gebleven en haar broer Kimora’s Ace of Base naar “MacØrtoft” in Denemarken is gegaan, waar hij het goed doet op shows en als dekreu wordt gebruikt.

 

 
Kimora´s Ace of Base Kimora´s Ace of Base Kimora´s Aerobic Dancing

Kimora’s Ace of Base  (Denmark / Denemarken)

Kimora’s Aerobic Dancing

 

To see what the combination with Imperial Item could bring besides this single puppy, we took Raya’s half-sister Cassy to him for her second litter, from which we kept Válinor Indecent Proposal (Dazzle). Válinor Icing on the Cake went to the “Higher Grounds” kennel, won a RCACIB and is being used at stud. For the “Blankenburg” kennel in Germany, Válinor Inside Information has won two German Champion titles: Dt.Ch.Club en Dt.Ch.VDH, he became German Clubwinner 2002 - and he is siring winning puppies.

 

Om te zien wat de combinatie met Imperial Item kon brengen behalve dit ene puppy, namen we Raya’s halfzus Cassy mee naar hem voor haar tweede nest, waaruit we Válinor Indecent Proposal (Dazzle) hielden. Válinor Icing on the Cake ging naar Miranda Boels & Tjeerd Koopmans “Higher Grounds”, won een RCACIB en wordt als dekreu gebruikt. Voor de “Blankenburg” kennel in Duitsland sleepte Válinor Inside Information een tweevoudige Duitse Kampioenstitel in de wacht: Dt.Ch.Club en Dt.Ch.VDH, hij werd Duits Clubwinner 2002 - en hij brengt winnende pups.

 

 
Dazzle at 7 weeks Dazzle at 23 months Dazzle at 23 months

 Válinor Indecent Proposal

info

 

Satchmo at 19 months Barchen
Válinor Icing on the Cake Válinor Inside Information  (Dt.Ch.Club,  Dt.Ch.VDH, Dt.Clubsgr.02) (Germany / Duitsland)

 

On 30-09-1999, Dazzle became a mother for the first time, her puppies' father being Kingston. The dog Válinor Let the Good Times Roll went to Germany and was shown there as a puppy. Two bitches from this litter found their way into Denmark: Válinor Love and Kisses followed her older half-sister to the “MacØrtoft” kennel and won Best Puppy in Show at the Danish Collie Club, while Válinor Little Piece of Heaven initially went to the “Collie Farm” kennel before she also joined “MacØrtoft”, where she became a mother. Dazzle herself has reinforced the “Kimora” kennel as of beginning 2002.

 

  Op 30-09-1999 werd Dazzle voor de eerste keer moeder; de vader van haar puppies was Kingston. De reu Válinor Let the Good Times Roll is naar Duitsland gegaan en werd daar als puppy geshowd. Twee teven uit dit nest vonden hun weg naar Denemarken: Válinor Love and Kisses volgde haar oudere halfzus naar de “MacØrtoft” kennel en won “Beste Puppy in Show” op de Deense KCM, terwijl Válinor Little Piece of Heaven vooraleerst bij de “Collie Farm” kennel woonde totdat zij ook naar “MacØrtoft” ging, alwaar ze moeder werd. Dazzle zelf is begin 2002 de “Kimora” kennel van André & Bea de Hond gaan versterken.

 

 
Balou at 9 weeks Laura at 8 months Frida at 8 months
Válinor Let the Good Times Roll  (Germany / Duitsland) Válinor Love and Kisses  (BPIS DK Collieclub Ch.Show) (Denmark / Denemarken) Válinor Little Piece of Heaven  (Denmark / Denemarken)

 

Lady’s offspring at Válinor

  Lady’s nakomelingen bij Válinor

 

On 19-05-1991, Tilly Tantrum's mother Ch. Mirpet She's No Lady (Top Broodbitch UK 1991 & dam of Top Collie UK 1994) whelped her second litter, sired by Mallicot Love Storm. From this litter, Mirpet Three Times a Lady (Belle) initially stayed at the home kennel. After having made a nice start to her show career in the UK, Belle joined us at Válinor at the age of 15 months in 1992, being the second Mirpet Collie in our kennel at that time.  

 

 

Op 19-05-1991 kreeg Tilly Tantrum's moeder Ch. Mirpet She's No Lady (Top Fokteef UK 1991 & moeder van Top Collie UK 1994) haar tweede nest, waarvan Mallicot Love Storm de vader was. Uit dit nest bleef Mirpet Three Times a Lady (Belle) vooraleerst bij haar fokkers. Na haar eerste showsuccessen in Engeland, kwam Belle in 1992 op de leeftijd van 15 maanden naar Válinor, als tweede Mirpet Collie in onze kennel op dat moment.

 

 
Belle at 15 months
Mirpet Three Times a Lady  (import U.K.)

info

 

Belle's first and only litter (*24-03-1993) was to the Supertramp-son Pelido Kings Councel. Her spectacular son Válinor Double-O'Seven (J.B.) and daughter Válinor Desert Orchid (Luna) conquered the international show rings by storm, collecting Yth.CACs, CACs and BOB, while their brother Válinor Desert Breeze enjoyed showing with his owner (“Märkischen Heide”) in former East-Germany. Very unfortunately, we had to decide not to put J.B. at stud, and we lost Luna before her second birthday due to cancer. This meant the end of Belle's line.

 

  De vader van Belle's eerste en enige nest (*24-03-1993) was de Supertramp-zoon Pelido Kings Councel. Haar spectaculaire zoon Válinor Double-O'Seven (J.B.) en dochter Válinor Desert Orchid (Luna) verzamelden snel JCACs, CACs en BOB in de internationale showringen, terwijl hun broer Válinor Desert Breeze plezier beleefde aan het showen met zijn eigenaar van de “Märkischen Heide” kennel in voormalig Oost-Duitsland. Maar zeer ongelukkigerwijs moesten we besluiten J.B. niet ter dekking te stellen, en verloren we Luna vóór haar tweede verjaardag aan kanker. Dit betekende het einde van Belle's lijn.

 

 
Luna at 14 months JB at 2 years Bryan at 12 months
Válinor Desert Orchid Válinor Double-O'Seven

Válinor Desert Breeze

(Germany / Duitsland)

 

On 08-04-1994, Ch. Mirpet She's No Lady gave birth to her third and final litter, sired by Ch. Lanteague Harvest Moon at Silvermoor. From this litter, Mirpet MacVicar (Mackie) initially stayed at the home kennel. After having made a  start to his stud career in England, where he amongst others sired an English Champion, Mackie has been at stud with us at Válinor since.  

  Op 08-04-1994 wierp Ch. Mirpet She's No Lady haar derde en laatste nest, met als vader Ch. Lanteague Harvest Moon at Silvermoor. Uit dit nest bleef Mirpet MacVicar (Mackie) bij Pete en Miriam Marsh. Mackie begon zijn dekcarrière in Engeland, waar o.a. een van zijn dochters Engels Kampioen werd. Vanaf eind 1999 stond Mackie ter dekking bij Válinor.

 

 
Mackie at 13 months Mackie at 13 months Mackie at 5 years Mackie at 5 years
Mirpet MacVicar  (import U.K.)

info

 

The first litter Mackie sired on the Continent was our Cassy’s last litter. From this combination (*19-04-2000) Válinor Muchas Gracias (Bo) stayed with us as a stud dog, while his brother Válinor Mysterious Ways went to the “Moorfield” kennel in Switzerland, where he became Top Show Collie in Switzerland 2003 & Top Stud Dog Switzerland 2003. He has won, not only in his new home country but also in France and Germany, up till beginning 2004: Yth-CAC, Youthwinner, 2 CACIBs, 3 RCACIBs, 3 CACs, 4 RCACs, German Clubwinner, 2x BOB and top 7-finalist in the Group.

 

 

Mackie’s eerste nest op het vasteland was het laatste nest van onze Cassy. Uit deze combinatie (*19-04-2000) is Válinor Muchas Gracias (Bo) als dekreu bij ons is gebleven, terwijl zijn broer Válinor Mysterious Ways naar de “Moorfield” kennel in Zwitserland is gegaan, waar hij in 2003 de meest succesvolle showhond in Zwitserland werd èn met een armlengte afstand de meest succesvolle vaderhond. Hij won niet alleen in zijn nieuwe thuisland, doch ook in Frankrijk en Duitsland tot aanvang 2004: J-CAC, Jeugdwinnaar, 2 CACIBs, 3 Res.CACIBs, 3 CACs, 4 Res.CACs, Duits Clubwinnaar, 2x BOB en plaatsing bij de beste 7 in de Groep.

 

 
Bo at 10 weeks Bo at 10 months Bo at 22 months Bo at 22 months

Válinor Muchas Gracias

info

 

Mike at 20 months Mike at 3 years

Fleur at 6 weeks

Válinor Mysterious Ways 

(Top Show Collie Zwitserland 2003 & Beste Dekreu Zwitserland 2003) (Zwitserland)

(Top Show Collie Switzerland 2003 & Top Stud Dog Switzerland 2003) (Switzerland)

Válinor Mixed Emotions

 

On the 6th July 2003, a litter out of Bo x Válinor Hot Summer Salsa (thus Válinor x Válinor) has been born in the “Kimora” kennel, from which the bitch Kimora’s Cyberbabe (CAC/BOB) has stayed with André & Bea.

 

 

Uit Bo x Válinor Hot Summer Salsa (dus Válinor x Válinor) is op 6 juli 2003 een nest geboren in de “Kimora” kennel, waarvan de enige dame in het gezelschap Kimora’s Cyberbabe (CAC/BOB) bij André & Bea is gebleven.

 

 
Kimora´s Cyberbabe at 14 months Kimora´s Cyberbabe at 14 months
Kimora´s Cyberbabe
Breeding considerations   Fok-afwegingen

 

When we intend to breed a litter, we first of all consider the intended mother - she should have enough quality to start with, all things considered: beauty, health, temperament and pedigree. On top of that, she should be mature enough to cope with a litter, nor too old.

We assess her qualities which we want to see again in her offspring, and her points that need improving. Based on this, and on the fact that we don’t want to loose the type we have in our breeding, we make a list of dogs around Europe to possibly mate her to. The final decision is often made on the dog’s ability to dominantly produce just those things we want to improve in the bitch, naturally also keeping his faults in mind.

When doing all this, we feel it’s very important to really know the ancestors on the pedigrees of both parents. Admiring their Champion titles, seeing them on a photo or hearing other people describe them is not enough, your own opinion is what counts. And this can only be formed by going down to see and go over them and their relatives.

We have been lucky to be able to travel a lot also before we actually started breeding - visiting dog shows and kennels in the U.K. and elsewhere in Europe. Talking to experienced breeders and seeing as many dogs as possible (good or bad, famous, Champions, or not) has taught us much. When seeing a pedigree of a puppy, one should immediately get an image of its ancestors in ones mind, because their genes are represented in this puppy. Especially when assessing puppies bred on different lines from one’s own, this is important.

 

 

Vooraleerst wij gaan trachten daadwerkelijk een nest te fokken, nemen we de mogelijke aanstaande moeder kritisch in ogenschouw – om te beginnen moet zij op alle gebieden voldoende kwaliteit bezitten: schoonheid, gezondheid, temperament en afstamming. Daarbij moet zij volwassen genoeg zijn om een nest aan te kunnen, noch te oud.

We houden haar goede punten die we graag in de pups willen weerzien voor ogen, alsmede de punten die we graag willen verbeteren. Hierop gebaseerd, en op het feit dat we ons type zeker niet kwijt willen raken, stellen we een lijst samen van reuen in heel Europa die als partner in aanmerking zouden kunnen komen. Veelal wordt de uiteindelijke beslissing bepaald door het (te verwachten) vermogen van de reuen om juist die dingen die we in de moederhond graag anders zouden willen zien, dominant te vererven, waarbij we natuurlijk ook zijn fouten in gedachten houden.

Bij dit alles vinden wij het heel belangrijk om de voorouders op de stambomen van beide ouders daadwerkelijk te kennen. Het bewonderen van hun Kampioenstitels, het zien van een foto of andere mensen hen te horen beschrijven, is absoluut onvoldoende – je eigen mening is wat telt. En die kan slechts worden gevormd door de betrokken honden en hun familieleden te gaan bekijken en betasten.

Vooraleerst wij daadwerkelijk begonnen met fokken, hebben we veel shows en kennels in Engeland en elders in Europa bezocht – iets wat we zijn blijven doen. We hebben veel geleerd van lange gesprekken met ervaren fokkers en door zoveel mogelijk honden te zien - goede en slechte, beroemde verervers, Kampioenen, of niet. Als we een stamboom bekijken, willen we direct een beeld van zoveel mogelijk voorouders in gedachten voor ogen krijgen, omdat hun genen in de betreffende hond vertegenwoordigd zijn. Vooral bij het bekijken van puppies uit ons minder vertrouwde lijnen is dit belangrijk.

 

Feeding

  Voeding

 

We feed our dogs mainly on a deep-frozen, complete food based on tripe, without any unnatural additives.

We feel it is necessary for dogs to be fed natural meat products, as they love the smell and the taste of it, and it prevents them from developing diarrhoea whenever they eat something different from their daily sterile kibble. We never have this problem, as the limited amount of natural bacteria in the meat helps keep the dogs’ intestines healthy, and thus the skin and coats too.

The food is very high quality, which means that we don’t have to feed enormous amounts to keep our always-active dogs in shape, which is much better for their stomachs.

Further, we want our youngsters to grow up nice and slowly, so the bone and body has time to develop strength when the puppies gradually get bigger. This is what we feel we get from feeding a meat product too.

 

 

Wij voeren onze honden voornamelijk een complete diepvriesvoeding, gebaseerd op pens, zonder onnatuurlijke toevoegingen.

Wij vinden het noodzakelijk dat onze honden natuurlijke vleesproducten eten, niet alleen omdat ze de geur en smaak prefereren, maar ook omdat het ervoor zorgt dat ze geen diarree krijgen zodra ze maar eventjes iets anders eten dan hun dagelijkse steriele brokken. Wij hebben dat probleem nooit, omdat de geringe hoeveelheid natuurlijke bacterieën in het vlees de ingewanden gezond houdt, en dientengevolge ook de huid en vacht.

De voeding van onze honden is van zeer hoge kwaliteit, hetgeen betekent dat we geen enorme hoeveelheden hoeven te voeren om onze altijd-actieve honden in conditie te houden, hetgeen veel beter is voor hun magen.

Ook willen we dat onze puppies niet geforceerd opgroeien, zodat het bot en het lichaam tijd krijgt om lekker stevig te worden terwijl de puppies gelijkmatig groter worden, hetgeen wij mede ook als resultaat zien van het geven van vleesvoeding.

Showtraining  

  Showtraining  

 

When dogs enjoy their food, it is easy to teach them to show well. We start “training” all puppies when they are still in the litter, by making them alert that something good is coming each time they are being fed. We call them, they all come running towards us, and they look up to us in eager anticipation.

As they get older this is being continued also on an individual basis with titbits, in a playful manner. Showing should be fun, also for the dogs! When they have mastered the art of showing their ears each time they are called to attention, we teach them to stand properly with four square and arched necks, and trot in a good pace on a loose lead. Showing their teeths and being felt all-over is normal routine in everyday care at home, this needs not much extra training.

We think it’s important to take a puppy out to as many different situations as you can in its first 3 months, but also continue doing this later on to keep things familiar. Besides that, it’s just fun for both owner and dog to be out walking in various places - and regular exercise is needed to get and keep good musculation on a dog.  

 

 

Als honden graag eten, is het gemakkelijk om hen te leren showen. De vroegste “training” begint bij alle door ons gefokte puppies als ze nog in het nest zijn, door hen erop attent te maken dat er iets lekkers aankomt iedere keer dat ze gevoerd worden. We roepen de pups, ze rennen allemaal naar ons toe en kijken in gespannen afwachting naar ons op wat er nu weer aankomt.

Katie in Erkrath (Germany) 2000Als ze wat ouder zijn, vervolgen we dit op een speelse manier ook op individuele basis met lekkernijtjes. Showen moet leuk zijn, ook voor de honden! Zodra ze geleerd hebben om hun oren te tonen iedere keer als hun dat wordt gevraagd, leren we hen om correct vierkant te staan, met mooi gebogen nek, en zoeken we het voor hen juiste tempo om aan een losse lijn te draven. Het laten bekijken van de tanden en over hun hele lichaam betast worden maakt deel uit van de normale verzorgingsroutine thuis en behoeft derhalve niet veel extra training.

We vinden het belangrijk om puppies aan zoveel mogelijk verschillende situaties te laten wennen in de eerste 3 maanden, maar ook om hier daarna mee door te gaan om hen met veranderingen vertrouwd te houden. Afgezien daarvan, is het gewoon leuk voor zowel hond als eigenaar om in wisselende omgevingen te wandelen – en regelmatige, gecontroleerde beweging is noodzakelijk om een goede bespiering op te bouwen en te behouden.

 

Number of dogs  

  Aantal honden    

 

We have a lot of space for the Collies to run around, play and interact with each other, living in the country as we do - and keep bitches in season well away from our dogs. Still we have never kept many brood bitches, as we don’t like breeding a litter from which we cannot keep a puppy ourselves if we see a promising one. We want to limit ourselves to a certain amount of Collies, as we feel close personal contact with each separate one is very important. We started “in dogs” because we love them, and this love should remain the basis of keeping them. Therefore all our oldies naturally stay with us to enjoy a hopefully long life after their retirement from breeding and/or showing. We simply owe it to them, having taken responsibility over them as a puppy and started to love them, which doesn’t just go away when we don’t take them out to shows anymore...

 

 

Omdat wij heerlijk vrij in het buitengebied wonen, hebben we heel veel ruimte voor de honden om rond te rennen, samen te spelen en te leven – en loopse teven adequaat af te zonderen van onze reuen. Toch hebben wij altijd slechts weinig fokteven gehad, omdat we geen nesten willen fokken waarvan we niet zelf een puppy zouden kunnen houden als we een veelbelovende zien. We beperken onszelf tot een zeker aantal Collies, omdat we nauw persoonlijk contact met iedere individuele hond belangrijk vinden. We hebben honden vooraleerst omdat we van ze houden - en dit moet ten allen tijde het uitgangspunt blijven, ook al hebben wij toegevoegd plezier in fokken en showen. Onze “oudjes” blijven dan ook uiteraard bij ons en onze dochters om van een hopelijk nog lang leven te genieten na hun pensionering van de showring of de fokkerij – de verantwoordelijkheid en liefde voor onze honden gaat niet zo maar over als we ze niet meer meenemen naar tentoonstellingen…